Aktueel:  Kennis is mag

Mevrou, as dinge volgens statistiek gaan verloop, gaan jy waarskynlik jou man oorleef.  Leer reeds nou om finansieël op jou eie voete te staan.

Vroue leef gemiddeld langer as mans. Om hierdie rede, asook die hoë egskeidingsyfer, is dit belang­rik dat vroue hulself bemagtig en leer om self hul finansies te hanteer.
In historiese konteks gesien, was mans hoofsaaklik die broodwinner, wat alle finansiële sake hanteer het.

Die situasie het heelwat verander en nou neem vroue dikwels beheer oor hul werk en huishouding. Tog skram baie vroue daarvan weg om beheer oor hul finansies te neem en te dikwels word alle finansiële besluite aan ’n man oorgelaat.

Waarom gebeur dit? ’n Vrou kan haar geldsake tog net so goed soos ’n man behartig. Dit het moontlik met vroue se rol as versorger te doen en dat ’n vrou dikwels ander se belange bo haar eie stel. Dit kan ook gebeur dat ’n vrou nooit geleer het om beheer oor haar finansies te neem nie, aangesien iemand anders altyd beskikbaar was om dit namens haar te doen.
Baie vroue kom eers ná ’n egskeiding, die dood of die ernstige siekte van ’n eggenoot ag­ter dat hulle nie weet hoe om hul geldsake te hanteer nie. Hulle het moontlik nooit geleer hoe om met finansiële aspekte te werk en geld­­sake te hanteer nie. Dit kan katastrofiese gevolge vir so ’n vrou en haar kinders inhou.

Om skielik met verbandskuld, motor­paaie­men­te, skoolgeld, polisse en boonop be­graf­nis­reëlings gekonfronteer te word, is nie mak­lik nie, veral as jy nie weet hoe om dit te hanteer of weet waar alles gehou was nie. Dit het al selfs gebeur dat ’n vrou nie eers weet waar en hoe om ’n munisipale rekening te betaal nie. Ons het gaan kyk na dit wat vroue moet weet.

BELANGRIKE DOKUMENTE  Sorg dat jy weet waar alle belangrike dokumente soos testamente, geboortesertifikate, rekeningnommers en polisdokumentasie gebêre word. As jou man iets sou oorkom, moet jy weet waar alles gevind kan word. As jy eenlopend is, is dit belangrik dat alles goed georganiseerd en bymekaar gehou word en dat ’n naasbestaande weet waar dit gehou word as jy iets sou oorkom. Maak afskrifte van belangrike dokumente sodat jy dit kan gebruik as die oorspronklikes verlore raak.

VERSEKERING  Sorg dat jy verstaan wat in jou versekeringsdokumente staan en wat alles behels en beteken. Maak seker dat jy nie oor- of onderverseker is nie. As jy enigsins twyfel, maak ’n afspraak met ’n kundige versekeringsmakelaar wat dinge aan jou kan verduidelik. Maak seker dat jy die premieverhogings in die toekoms sal kan bybring.

LEWENSVERSEKERING  Praat gerus met jou man hieroor. Lewensversekering kan gemoedsrus bring en vir ’n inkomste vir jou en jou kinders sorg wanneer jou man nie meer daar is nie. Dit is belangrik om jou kinders se toekomstige opvoeding en onderhoud in ag te neem wanneer julle oor die bedrag praat.

BANKREKENINGS  Sorg dat jy ’n bankrekening in jou naam het met voldoende kontant daarin. As jou man sou sterf, word al sy bankrekeninge gevries en kan jy met ’n kontantvloeiprobleem sit tot die boedel afgehandel is as jy nie jou eie rekening het nie. Onthou, bates in die boedel van ’n oorledene word gevries.

 BOU JOU EIE AFTREENESEIER  Dit gebeur dikwels dat ’n man werk en die vrou die huishouding behartig. Die man maak voorsiening vir sy aftrede, maar dikwels word daar geen voorsiening vir die vrou se aftrede gemaak nie. Dit is ’n groot fout. Die meeste aftreefondse betaal net ’n gedeelte van die pensioen aan die nagelate eggenote uit. Dit word ’n gadepensioen genoem. As jy nie met hierdie bedrag jou huidige lewenstandaard sal kan handhaaf nie, is dit noodsaaklik om vir jou eie aftrede voorsiening te maak. Bespaar soveel as moontlik, sodat jy geld het om op terug te val.

KANKERDEKKING  Oorweeg dit of jy nie dalk dekking vir ’n gevreesde siekte nodig het nie. Versekeringsmaatskappye het deesdae ook spesiale planne vir vroulike kankerdekking. Borskanker is ’n realiteit.

 MEDIESE FONDS  Kyk goed na jul me­die­se voordele. Wat gebeur as jou man aftree of sterf? Wat is die implikasies op die mediese fonds? Kry duidelikheid oor wat jy wel geregtig sal wees om te eis en of daar enige bybetalings ter sprake sal wees?

LEER OM TE BEGROOT  Dink na oor jou vrese en bekommernisse rakende die hantering van jou finansies en skryf dit neer sodat jy weer later daarna kan terugverwys en kan opvolg wat jy bereik het. Identifiseer hoe geld in jou gesin bestee word. Maak ’n lys van alle inkomstes, bates, vaste en ander uitgawes. Stel vir jouself ’n doelwit en skryf jou finansiële plan neer. Onthou om jou doelwitte vir jou kinders se studies sowel as jou aftrede hierby in te sluit. Bereken hoeveel geld jy maandeliks kan bespaar en belê. Ontwikkel ’n realistiese finansiële plan en begroting wat by jou spesifieke omstandighede sal pas. Onthou dat dit normaal is om foute te maak en leer ook uit ander se foute. Vra ’n kundige om jou by te staan as dit vir jou te moeilik is.

KOMMUNIKASIE IS NOODSAAKLIK Paartjies skram dikwels daarvan weg om oor geldsake te kommunikeer omdat hulle nie konflik wil veroorsaak nie. Volgens The Life Coaching Institute is daar in ’n meningsopname onder 8 000 mense gevind dat 37% geld as die grootste oorsaak van konflik in hul verhoudings beskou. In nog ’n menings­opname onder paartjies is gevind dat geld die grootste oorsaak van hul rusies was. Welgestelde mense was net so geneig om oor geldsake te stry as minder welgestelde mense. Die grootste redes vir onmin oor geldsake is ’n gebrek aan kommunikasie, oorbesteding, onvermoë om te wys hoe geld bestee is en om by ’n begroting te hou.

 VERBREED JOU KENNIS  Begin gerus om finansiële artikels in koerante, op die internet en in tydskrifte te lees as jy dit nie reeds doen nie. Die internet wemel van webwerwe wat finansiële sake aanspreek. Gebruik dit. Jy kan ook registreer om jou banksake aanlyn te hanteer.

TESTAMENT  As jy sonder ’n testament te sterwe kom, sal die landswette bepaal wat van jou besittings gaan word. Jy sal dus intestaat sterf, wat eenvoudig beteken: “sonder enige wettige testament”. In hierdie geval tree die instestate erfregreëls in werking. Onthou dat mondelingse wense en beloftes geen wetlike invloed of gevolg het nie. Stel dus so gou as moontlik ’n testament op, ten einde jou gesin baie ellende te bespaar. In jou testament moet jy ook jou minderjarige kinders se voog benoem sodat daar iemand is wat na hul belange kan omsien as jy en hul pa gelyktydig te sterwe sou kom. ’n Naasbestaande wat jy vertrou, moet weet waar jou testament bewaar word en wie jou boedel gaan beredder.

As jy getroud is, moet jy weet wat om te doen as jou man sterf. Geoktrooieerde rekenmeester en boedelkenner Connie Bruwer gee die volgende raad: “Stel ’n testamentlêer op en sorg dat jy presies weet waar alles gehou word. Maak seker dat jy vooraf weet wie die boedel gaan beredder. Sodra jou eggenoot te sterwe kom, moet jy dié persoon onmiddellik in kennis stel.
“Die oorspronklike testament, identi­teits­boekie en doodsertifikaat van die oorledene moet aan die persoon oorhandig word wat die boedel gaan beredder. Jy moet ook self ’n afskrif van die testament hou om seker te maak dat daar aan al die bepalings uitvoering gegee word. Laat maak altyd ’n afskrif van die mees onlangse testament en hou dit in jou besit. Volle samewerking moet aan die beredde­raar gegee word sodat hy die afhandeling van die boedel kan bespoedig.

“Onthou bates in die boedel van ’n oorledene word gevries en kan dus nie mee gehandel word nie. Jy moet in gedagte hou dat geen rekening van die oorledene, tot op datum van sy afsterwe, deur jou betaal moet word nie, aangesien dit teen die boedel geëis moet word. Die begrafniskoste kan ook teen die boedel geëis word. Blomme, ruikers, briewe, grafstene en ander bykomende koste wat met die begrafnis aangegaan is, kan nie van die boedel geëis word nie en is vir jou eie rekening.

“Gaan bespreek jou finansiële behoef­tes met jou ouditeur, prokureur of iemand wat oor die nodige kennis beskik voordat een van julle te sterwe kom.
“Jy moet ook onthou dat jy inkomste­belasting sal moet betaal op die inkomste wat jy deur die boedel verdien. Jy moet dus maandeliks daarvoor voorsiening maak. Moenie alles wat jy ontvang, uitgee nie. Bespaar sover as moontlik, aangesien jy nou alleen vir die beheer van jou huis­houding verantwoordelik sal wees. Dit sal jou ook loon om ’n afspraak met jou ouditeur of finansiële raadgewer te maak vir hulp met die voltooiing van jou inkomstebelastingopgawes.”

Het jy hulp nodig?
Kontak ’n betroubare finansiële beplanner, ouditeur of prokureur om jou te help. Moenie enige leek se raad aanvaar nie, al bedoel hy dit hoe goed. Soms is dit nodig om ’n tweede mening in te win, veral as jy onseker oor iets voel.